Loại văn bản: Thông báo
STTTên văn bảnTải về
166V/v cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an đối với các TTHC trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy
167V/v cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an đối với các TTHC trong lĩnh vực PCCC
168V/v mời họp Ban Chấp hành Liên đoàn Quần vợt tỉnh Tuyên Quang khóa III
169V/v chiêu sinh các lớp bồi dưỡng của Học viện Tư pháp
170V/v kiểm tra công tác triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện
171Thông báo chức danh và chữ ký đồng chí Phó Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang
172Thông báo số 147-TB/HU ngày 26/04/2022 của Huyện ủy Thông báo phát động cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai năm 2022
173Thông báo số 63/TB-UBND ngày 22/04/2022 của UBND huyện Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức cấp xã năm 2021
174Thông báo số 62/TB-UBND ngày 22/04/2022 của UBND huyện Thông báo kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2022
175Thông báo số 65/TB-UBND ngày 22/04/2022 của UBND huyện Thông báo kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2022
176Thông báo số 693/UBND-VP ngày 06/04/2022 của UBND huyện V/v triển khai cuộc thi trực tuyến“Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ dochiến tranh để lại ở Việt Nam”
177Thông báo số 43/TB-UBND ngày 18/03/2022 của UBND huyện Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 năm 2022 tại các điểm quy hoạch dân cư trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
178Thông báo số 125-TB/HU ngày 28/02/2022 của Huyện ủy Thông báo ý kiến của Thường trực Huyện ủy về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
179Thông báo số 48/QĐ-UBND ngày 26/02/2022 của UBND huyện QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển du lịch huyện Chiêm Hóa
180Thông báo số 439-TB/TU ngày 26/02/2022 của Tỉnh ủy Thông báo Ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19