Lĩnh vực: Tài chính - Ngân sách
STTTên văn bảnTải về
1Quyết định Về việc công bố 01 quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
2V/v thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2023-2024
3Thông báo Niêm yết giá dịch vụ công du lịch không sử dụng ngân sách Nhà nước tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào
4Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2023
5Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quan
6V/v thông báo kết quả ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp huyện năm 2022
7Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2021
8Quyết định số 30/KH-UBND ngày 14/02/2022 của UBND huyện KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.
9Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2022
10Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 23/08/2021 của UBND huyện QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2020
11Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND huyện Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2021
12Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 24/08/2020 của UBND huyện Quyết định Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2019
13Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND huyện Quyết định Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2020