Lĩnh vực: Tài chính - Ngân sách
STTTên văn bảnTải về
1Công văn số 03/KL-TTr ngày 28/3/2024 của UBND huyện Kết luận thanh tra về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp tại trường THCS Phú Bình, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang (Từ 01/10/2020 - 31/12/2022)
2Công văn số 02/KL-TTr ngày 28/3/2024 của UBND huyện Kết luận thanh tra về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp tại trường Tiểu học Phú Bình, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang (Từ 01/10/2020 - 31/12/2022)
3Công văn số 01/KL-TTr ngày 28/3/2024 của UBND Tỉnh Kết luận thanh tra về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp tại trường Mầm non Phú Bình, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang (Từ 01/10/2020 - 31/12/2022)
4Quyết định Về việc công bố 01 quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
5V/v thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2023-2024
6Thông báo Niêm yết giá dịch vụ công du lịch không sử dụng ngân sách Nhà nước tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào
7Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2023
8Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quan
9V/v thông báo kết quả ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp huyện năm 2022
10Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2021
11Quyết định số 30/KH-UBND ngày 14/02/2022 của UBND huyện KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.
12Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2022
13Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 23/08/2021 của UBND huyện QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2020
14Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND huyện Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2021
15Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 24/08/2020 của UBND huyện Quyết định Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2019