Lĩnh vực: Khoa học - Công nghệ
STTTên văn bảnTải về
1QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
2Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
3Quyết định về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ; lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
4Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
5Quyết định Về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
6Quyết định ban hành sửa đổi, bổ sung tài liệu áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015
7Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
8Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 27/04/2022 của UBND Tỉnh Kế hoạch Hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025
9Quyết định số 66/UBND-QĐ ngày 17/01/2022 của UBND huyện QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận sáng kiến, giải pháp công tác năm 2021
10Công văn số 2482/UBND-NC ngày 11/11/2021 của UBND huyện V/v phối hợp tạo điểm kiểm dịchQR code Checkpoint phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện Quy trình làm sạch dữ liệu tiêm chủng vắc xin COVID-19
11Công văn số 2063/UBND-NC ngày 24/09/2021 của UBND huyện V/v triển khai ứng dụng phần mềm trên nền tảng CSDLQG về DC
12Công văn số 729/UBND-KHCN ngày 30/04/2021 của UBND huyện V/v triển khai Cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang năm 2021
13V/v thông báo đăng ký đề xuất dự án thuộc Chương trình nông thôn, miền núi thực hiện từ năm 2022