Danh bạ điện thoại Đảng ủy xã, thị trấn

Stt Tên đơn vị Thủ trưởng cơ quan Số điện thoại
1 Đảng ủy xã Phú Bình Hà Văn Tuyết 0975198798
2 Đảng ủy xã Linh Phú Mai Đình Thư 0354746569
3 Đảng ủy xã Kim Bình La Văn Thắng 0972143740
4 Đảng ủy xã Kiên Đài Ma Văn Tôn 094 4676918
5 Đảng ủy thị trấn Vĩnh Lộc Bùi Mạnh Hùng 0838111980
6 Đảng ủy xã Phúc Thịnh Hà Kim Quốc Sỹ 0919150478
7 Đảng ủy xã Bình Nhân Triệu Văn Công 0975643283
8 Đảng ủy xã Bình Phú Nguyễn Chí Tuyến 0915358958
9 Đảng ủy xã Hà Lang Ma Văn Bào 0984 593 808
10 Đảng ủy xã Hòa An Lý Đức Quế

0977041865

11 Đảng ủy xã Hòa Phú Trần Hữu Dương 0982919058 
12 Đảng ủy xã Hùng Mỹ Lê Ngọc Sơn 0915519265
13 Đảng ủy xã Nhân Lý Phạm Văn Sử 0987 660 037
14 Đảng ủy xã Tân An Đinh Ngọc Yên 0982649910
15 Đảng ủy xã Tân Mỹ Lý Văn Hùng 0888858537
16 Đảng ủy xã Tân Thịnh Hoàng Văn Duy 0369757539
17 Đảng ủy xã Tri Phú Nguyễn Vĩnh Lạc 0985692966
18 Đảng ủy xã Trung Hà    
19 Đảng ủy xã Trung Hòa Nguyễn Đình Cung 0384980664
20 Đảng ủy xã Vinh Quang Ma Quang Bắc 0963 511 002
21 Đảng ủy xã Xuân Quang Triệu Quang Hải 0987659396
22 Đảng ủy xã Yên Lập Đặng Văn Ban 0973006090
23 Đảng ủy xã Yên Nguyên Nguyễn Văn Hiếu 0982923096 
24 Đảng ủy xã Ngọc Hội Hà Tiến Chuyên 098 6759166