Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
STTTên văn bảnTải về
1KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn huyện Chiêm Hóa
2V/v lấy ý kiến tham gia vào kết quả thẩm tra các tiêu chí nông thôn mới tại xã Ngọc Hội năm 2023
3Thông báo của Thường trực HĐND huyện về việc tổ chức kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện Chiêm Hoá khoá XX
4V/v tăng cường công tác phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai
5Kết luận thanh tra về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp tại trường Tiểu học&THCS Bình Phú, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang (từ ngày 01/01/2020 - 31/12/2024)
6V/v chủ động triển khai các biện pháp ứng phó xả lũ hồ thủy điện Tuyên Quang vào ngày 15/6/2024
7V/v xả lũ của Nhà máy thuỷ điện Tuyên Quang, Chiêm Hoá
8V/v chủ động triển khai các biện pháp ứng phó xả lũ hồ thủy điện Tuyên Quang vào ngày 11/6/2024
9V/v chủ động ứng phó với mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh
10NGHỊ ĐỊNH sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 183/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
11Thông báo số số 41/TB - HĐTD ngày ngày 18 tháng 3 năm 2024 của UBND huyện về kết quả xét tuyển công chức cấp xã 6 tháng cuối năm 2024
12Thông báo về việc giải thể hợp tác xã
13V/v thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng chính phủ tiếp tục đẩy mạnh Đề án 06
14Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Quyết định đính chính khoản 1, Điều 6 Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 của Ủy ban nhân dân huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa
15Thông báo của Thường trực HĐND huyện về kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu