Danh bạ điện thoại ủy ban nhân dân xã, thị trấn

Stt Tên đơn vị Thủ trưởng cơ quan Số điện thoại
1 UBND xã Phú Bình Hà Xuân Hùng  0972320206
2 UBND xã Linh Phú    
3 UBND xã Kim Bình Ma Đình Vũ 0372073122
4 UBND xã Kiên Đài Ma Văn Tôn  0978835981
5 UBND thi trấn Vĩnh Lộc Nguyễn Trường Minh 0963786881
6 UBND xã Phúc Thịnh Lưu Duy Đan 0986854205
7 UBND xã Bình Nhân Ngô Thế Phòng 0972711671
8 UBND xã Bình Phú Quan Thị Chiêu 0376123171
9 UBND xã Hà Lang Ma Văn Mầm 0328599811
10 UBND xã Hòa An Hà Công Cương 0975878179
11 UBND xã Hòa Phú Ma Trọng Long 0988527846
12 UBND xã Hùng Mỹ Ma Đình Sắc 0965895656
13 UBND xã Nhân Lý Hoàng Văn Thắng 0975987437
14 UBND xã Tân An Ma Doãn Đức 0975125975
15 UBND xã Tân Mỹ    
16 UBND xã Tân Thịnh Lương Thị Tuyên 0983166737
17 UBND xã Tri Phú Hoàng Văn Đoan 0369759588
18 UBND xã Trung Hà Seo Văn Sử 0967877099
19 UBND xã Trung Hòa Lê Thanh Hải 0972194679
20 UBND xã Vinh Quang Phạm Văn Cầu 0372069299
21 UBND xã Xuân Quang Vũ Thị Thu 0976336175
22 UBND xã Yên Lập Hà Xuân Nguyên 0984593059
23 UBND xã Yên Nguyên Cầm Văn Dũng 0984424263
24 UBND xã Ngọc Hội Trần Trung Hiếu 0968616121