Loại văn bản: Nghị quyết
STTTên văn bảnTải về
1Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2024 của HĐND huyện
2Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
3Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
4Nghị quyết về việc bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
5Nghị quyết số 08/NQ - HĐND ngày 14/04/2022 của UBND Tỉnh Nghị quyết Về Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
6Nghị quyết số 570/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND huyện QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập điểm cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19của huyện tại 20xã, thị trấn
7Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 30/09/2021 của Hội đồng nhân dân Quyết định về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021.
8Nghị quyết số 03/NQ-UBBC ngày 31/05/2021 của UBBC huyện NGHỊ QUYẾT Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Chiêm Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
9Nghị quyết số 02/NQ-UBBC ngày 26/04/2021 của UBBC huyện Nghị quyết Về danh sách chính thức những người ứng cử Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử