Lĩnh vực: Thông tin - Truyền thông
STTTên văn bảnTải về
1Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
2Quyết định Về việc kiện toàn Ban Biên tập nội dung Cổng thông tin điện tử huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang
3Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
4Hệ thống tra cứu thông tin tên miền
5V/v triển khai một số nội dung tuyên truyền trong tháng 9 năm 2022 (nội dung tuần 2)
6Kế hoạch tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay
7Kế hoạch tổ chức Liên hoan phát thanh cơ sở huyện Chiêm Hóa năm 2022
8Công văn số 975/UBND-KT ngày 12/05/2022 của UBND huyện V/v tuyên truyền, vận động tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2022”
9Công văn số 437/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 10/05/2022 của UBND Tỉnh Về việc tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia
10Thông báo số 147-TB/HU ngày 26/04/2022 của Huyện ủy Thông báo phát động cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai năm 2022
11Công văn số 288/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 04/04/2022 của UBND Tỉnh SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH V/v hỗ trợ tuyên truyền
12Kế hoạch số 23/KH-STTTT ngày 29/03/2022 của UBND Tỉnh SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG KẾ HOẠCH Tổ chức Liên hoan Truyền thanh cơ sở tỉnh Tuyên Quang năm 2022
13Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
14Công văn số 1039/STTTT-CNTT&BCVT ngày 02/11/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phòng chống dịch Covid 19.
15Công văn số 739/STTTT-CNTT&BCVT ngày 23/08/2021 của UBND Tỉnh Sở thông tin và truyền thông V/v đề nghị phối hợp tuyên truyền về thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ BCCI trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.