Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh
STTTên văn bảnTải về
196Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 12/08/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
197Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 12/08/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
198Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 12/08/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục 136 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
199Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 11/08/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
200Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 10/08/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
201Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND Tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lýcủaBan Quản lý các khu công nghiệp tỉnhTuyên Quang
202Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 9/8/2021 của UBND Tỉnh Về việc công bố Danh mục 59 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
203Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 09/08/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
204Thông báo số 407/TB-TTr ngày 9/8/2021 của UBND Tỉnh Thông báo Số điện thoại đường dây nóng
205Quyết định số 50/QĐ-HĐND ngày 02/08/2021 của HĐND Tỉnh Quyết định Ban hành quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
206Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 02/08/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục 44 thủ tục hành chính thuộc phạm vi,chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
207Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 27/07/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT Định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang
208Công văn số 77 /SGTVT-VTPT&NL ngày 26/07/2021 của SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÔNG Báo Công bố luồng xanh nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, kết nối với luồng xanh vận tải Quốc gia
209Thông báo số 1051/SGTVT-VTPT&NL ngày 24/07/2021 của Sở giao thông vận tải V/v Tạm ngừng hoạt động vận tải hành khách từ tỉnh Tuyên Quang đi thành phố Hà Nội và một số tỉnh, thành phố để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
210Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 19/07/2021 của UBND Tỉnh Về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang