Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh
STTTên văn bảnTải về
256Quyết định số 295/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục 04 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Tuyên Quang
257Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của UBND Tỉnh Về việc công bố 159 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
258Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của UBND Tỉnh Về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang
259Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần
260Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
261Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
262Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
263Quyết định về việc phê duyệt Đề án thu hút đầu tư xây dựng điểm dừng chân Đèo Gà gắn với điểm du lịch cộng đồng thôn An Phú, xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
264Nghị định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
265Quyết định số 1641/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang , Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực lâm nghiệp, phát triển nông thôn, quản lý chất lượng
266Thông tư hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
267Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
268Quyết định số 850 QĐ-UBND ngày 29/7/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo
269Quyết định số 71 / QĐ - UBND ngày 24/1/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang , về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
270Quyết định số 1856 QĐ - UBND ngày 31/12/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang , về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang