Danh bạ điện thoại ủy ban nhân dân xã, thị trấn

Stt Tên đơn vị Thủ trưởng cơ quan Số điện thoại
1 UBND xã Minh Quang Ma Văn Vịnh 0915915967
2 UBND xã Linh Phú Nguyễn Vĩnh Lạc 01274289676
3 UBND xã Kim Bình Đào Ngọc Vang 0366042058
4 UBND xã Kiên Đài Lý Trung Dũng 0914389348
5 UBND thi trấn Vĩnh Lộc Hà Kim Quốc Sỹ 0919150478
6 UBND xã Phúc Thịnh Triệu Quang Hải 0911549198
7 UBND xã Bình Nhân Hoàng Văn Thắng 0843920625
8 UBND xã Bình Phú Ma Văn Tôn 01643795819
9 UBND xã Hà Lang Vương Quốc Cao 08889950160
10 UBND xã Hòa An Hà Công Trinh 0943933714
11 UBND xã Hòa Phú Nguyễn văn Hiếu 0982923096
12 UBND xã Hùng Mỹ Đỗ Văn Hiếu 0947238604
13 UBND xã Phúc Sơn Chẩu Văn Học 0336688686
14 UBND xã Tân An Đinh Ngọc Yên 0982649910
15 UBND xã Tân Mỹ Quan Thị Niềm 0983048569
16 UBND xã Tân Thịnh Lê Mạnh Cường 0982387037
17 UBND xã Tri Phú Triệu Phúc Phương 0814700142
18 UBND xã Trung Hà Ma Doãn Lưu 0984593776
19 UBND xã Trung Hòa Lê Thanh Hải 0972194679
20 UBND xã Vinh Quang Vi Văn An 0984745600
21 UBND xã Xuân Quang Hoàng Văn Duy 0369757539
22 UBND xã Yên Lập Hà Xuân Nguyên 0984593059
23 UBND xã Yên Nguyên Cầm Văn Dũng 0984424263
24 UBND xã Ngọc Hội Lương Thị Thìn 0888154199
25 UBND xã Nhân Lý Phạm Văn Sử 0856441979
26 UBND xã Phú Bình Hà Tiến Chuyên 0986759166