Danh bạ điện thoại Đảng ủy xã, thị trấn

Stt Tên đơn vị Thủ trưởng cơ quan Số điện thoại
1 Đảng ủy xã Minh Quang Ma Văn Tinh 0986461167
2 Đảng ủy xã Linh Phú Tái Văn Mùi 01664558999
3 Đảng ủy xã Kim Bình Ma Quang Bắc 0963511002
4 Đảng ủy xã Kiên Đài Lý Trung Dũng 0914389348
5 Đảng ủy thị trấn Vĩnh Lộc Nguyễn Hải Sơn 0978844960
6 Đảng ủy xã Phúc Thịnh Ma Thanh Và 0912617006
7 Đảng ủy xã Bình Nhân Ngọc Kim So 0974221307
8 Đảng ủy xã Bình Phú Hoàng Thanh Vụ 01648820232
9 Đảng ủy xã Hà Lang Ma Văn Lập 0976678164
10 Đảng ủy xã Hòa An Nguyễn Đình Cung 01684980664
11 Đảng ủy xã Hòa Phú Ma Trọng Văn 0972702045
12 Đảng ủy xã Hùng Mỹ Lê Ngọc Sơn 0915519265
13 Đảng ủy xã Phúc Sơn Chẩu Thanh Tùng 0826842666
14 Đảng ủy xã Tân An Linh Công Thính 0987604510
15 Đảng ủy xã Tân Mỹ Quân Văn Tịch 0973343711
16 Đảng ủy xã Tân Thịnh Hà Quang Phượng 0913368632
17 Đảng ủy xã Tri Phú Triệu Phúc Phương 01274700142
18 Đảng ủy xã Trung Hà Ma Văn Bào 0984593808
19 Đảng ủy xã Trung Hòa Lý Đức Quế 0977041865
20 Đảng ủy xã Vinh Quang Trần Thị Hà 0973216998
21 Đảng ủy xã Xuân Quang Phùng Tuấn Cửu 01645238475
22 Đảng ủy xã Yên Lập Hà Văn Tuyết 0975198798
23 Đảng ủy xã Yên Nguyên Trần Hữu Dương 0982024878
24 Đảng ủy xã Ngọc Hội Hà Xuân Hùng 0972320206
25 Đảng ủy xã Nhân Lý Triệu Văn Công 0975643283
26 Đảng ủy xã Phú Bình Triệu Kim Dung 0986206488