Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

 

 

 

 

Đ/C NGUYỄN TIẾN DŨNG
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

 

Đ/C MA VĂN LONG

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Đ/C NGUYỄN THÚY VINH

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Đ/C VŨ ĐÌNH TÂN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

 

THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

1- Đ/c Phạm Quang Thanh, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

2- Phạm Thanh Tâm, Trưởng Công an huyện

3- Đ/c Đỗ Minh Hải, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND huyện

4- Đ/c Bùi Mạnh Hùng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

5- Đ/c Nguyễn Ngọc Hưng, Trưởng phòng Nội vụ huyện

6- Đ/c Ma Phúc Khứu, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện

7- Đ/c Hà Phúc Lâm, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng

8- Đ/c Lê Thị Thanh Tâm, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện;

9- Đ/c Nguyễn Gia Luyện, Chánh Thanh tra huyện;

10- Đ/c Phạm Đức Huấn, Trưởng phòng Y tế huyện;

11- Đ/c Lê Duy Thiệp, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.