Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

 

 

 

 

Đ/C NGUYỄN TIẾN DŨNG
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

 

 

Đ/C VŨ ĐÌNH TÂN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

 

 

THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

1- Đ/c Nguyễn Ngọc Hưng, Chánh Văn phòng HĐND và UBND 

2- Đ/c Phạm Thanh Tâm, Trưởng Công an huyện

3- Đ/c Nguyễn Thế Hưng, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

4- Đ/c Bùi Mạnh Hùng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường 

5- Đ/c Đỗ Minh Hải, Trưởng phòng Nội vụ

6- Đ/c Ma Phúc Khứu, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT 

7- Đ/c Mai Thị Kim Quê, Trưởng phòng Tài chính, Kế hoạch

8- Đ/c Nguyễn Minh Phú, Trưởng phòng LĐTBXH

9- Đ/c Lê Thị Thanh Tâm, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin 

10- Đ/c Lê Duy Thiệp, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 

11- Đ/c Nguyễn Gia Luyện, Chánh Thanh tra huyện

12- Đ/c Phạm Đức Huấn, Trưởng phòng Y tế 

13- Đ/c Ma Thị Nhung, Trưởng phòng Dân tộc