Loại văn bản: Kế hoạch
STTTên văn bảnTải về
91Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 11/06/2020 của UBND huyện Kế hoạch về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để xây dựng điểm tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Trụ sở Bảo hiểm xã hội và các công trình trên địa bàn huyện Chiêm Hóa
92Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 08/06/2020 của UBND huyện Kế hoạch về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Tân An, xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
93Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở từ hạng IV lên hạng III và từ hạng III lên hạng II các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện Chiêm Hóa 2020
94Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 21/05/2020 của UBND huyện Kế hoạch về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để xây dựng công trình Nhà Văn hóa trung tâm xã Hòa An, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
95Kế Hoạch tổ chức thi tuyển viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2019
96Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy vế khắc phục khuyết điểm, hạn chế theo thông báo số 1236 - TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị số 10 - CT/TW của Ban bí thư khóa X “ về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ“ trong tình hình mới; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị đối với Huyện ủy và đồng chí Bí thư Huyện ủy Chiêm Hóa
97Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 28/04/2020 của UBND huyện Kế hoạch về thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để xây dựng công trình: Cấy TBA mới để giảm TTĐN cho các TBA có tỷ lệ TTĐN >10% tỉnh Tuyên Quang năm 2019
98Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 28/04/2020 của UBND huyện Kế hoạch về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để xây dựng công trình: Chống quá tải, giảm tổn thất điện năng lưới điện khu vực xã Hùng Mỹ, Kiên Đài, Phú Bình, huyện Chiêm Hóa năm 2020
99Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 28/04/2020 của UBND huyện Kế hoạch về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để xây dựng công trình: Chống quá tải, giảm tổn thất điện năng lưới điện khu vực xã Trung Hà, Xuân Quang, Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa năm 2020
100Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 26/03/2020 của UBND huyện Kế hoạch về thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để xây dựng điểm tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Trụ sở Bảo hiểm xã hội và các công trình trên địa bàn huyện Chiêm Hóa
101V/v phát động toàn dân tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19
102Kế hoạch tiếp nhận và cách ly tập trung người nước ngoài nhập cảnh và công dân Việt Nam từ vùng có dịch Covid-19 đến địa bàn huyện
103Kế hoạch tổ chức đại hội điểm của huyện đối với cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025
104Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII và việc nắm tình hình nhân dân đối với Đại hội Đảng các cấp
105Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến trên mạng Internet tìm hiểu về “Bác Hồ với Tuyên Quang, Thủ đô Khu giải phóng - Thủ đô kháng chiến”