Loại văn bản: Kế hoạch
STTTên văn bảnTải về
31Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 23/04/2022 của UBND huyện KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/HU ngày 30/3/2022 của BCH Đảng bộ huyện (khóa XXII) thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 15/11/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
32Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 20/04/2022 của UBND huyện Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Moderna phòng COVID-19 đợt 35 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện Chiêm Hóa
33Kế hoạch số 62/KH - UBND ngày 19/04/2022 của UBND Tỉnh Kế hoạch Giai đoạn 2 Đề án “Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025” trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
34Kế hoạch số 53/KH - UBND ngày 12/04/2022 của UBND Tỉnh Kế hoạch Triển khai tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2022
35Kế hoạch số 55 / KH-UBND ngày 12/04/2022 của UBND Tỉnh Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khoá XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
36Kế hoạch số 45/KH-SVHTTDL ngày 05/04/2022 của UBND Tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình hành động số 05/CT-UBND ngày 10/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội
37Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 05/04/2022 của UBND Tỉnh Kế hoạch phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022 - 2030
38Kế hoạch số 43/KH-SVHTTDL ngày 04/04/2022 của UBND Tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2022
39Kế hoạch số 23/KH-STTTT ngày 29/03/2022 của UBND Tỉnh SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG KẾ HOẠCH Tổ chức Liên hoan Truyền thanh cơ sở tỉnh Tuyên Quang năm 2022
40Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 23/03/2022 của UBND huyện Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn huyện Chiêm Hóa
41Kế hoạch số 176/KH-PTTH ngày 21/03/2022 của UBND Tỉnh ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH KẾ HOẠCH Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo kháng chiến (02/4/1947-02/4/2022) (Thay Kế hoạch số 123/KH-PTTH ngày 01/3/2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang)
42Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 18/03/2022 của UBND Tỉnh KẾHOẠCH Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnhTuyên Quang năm 2022
43Kế hoạch số 67 /KH-UBND ngày 15/03/2022 của UBND huyện KẾ HOẠCH Triển khai phát triển đô thị năm 2022 trên địa bàn huyện Chiêm Hóa
44Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 04/03/2022 của UBND huyện KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt dã Tiền phong huyện Chiêm Hóa năm 2022
45Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 04/03/2022 của UBND huyện KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phát triển du lịch huyện Chiêm Hóa năm 2022