Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
STTTên văn bảnTải về
91Kế hoạch số 176/KH-PTTH ngày 21/03/2022 của UBND Tỉnh ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH KẾ HOẠCH Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo kháng chiến (02/4/1947-02/4/2022) (Thay Kế hoạch số 123/KH-PTTH ngày 01/3/2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang)
92Phương án số 73 /PA-UBND ngày 18/03/2022 của UBND huyện PHƯƠNG ÁN Đảm bảo sản xuất, lưu thông, cung ứng hàng hóa thiết yếu, bình ổn thị trường “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn huyện Chiêm Hóa
93Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 18/03/2022 của UBND Tỉnh KẾHOẠCH Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnhTuyên Quang năm 2022
94Kế hoạch số 67 /KH-UBND ngày 15/03/2022 của UBND huyện KẾ HOẠCH Triển khai phát triển đô thị năm 2022 trên địa bàn huyện Chiêm Hóa
95Công văn số 452/UBND-NC ngày 10/03/2022 của Huyện ủy V/v thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022
96Kế hoạch số 41/KH - UBND ngày 28/02/2022 của UBND huyện KẾ HOẠCH Công tác thông tin đối ngoại năm 2022
97Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Chiêm Hóa
98Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 26/02/2022 của UBND huyện QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng cấp huyện
99Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 25/02/2022 của UBND huyện thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 và Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnhthực hiện công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022, định hướng đến năm 2025
100Kế hoạch số 72-KH/HU ngày 25/02/2022 của Huyện ủy Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy Thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
101Kế hoạch số 71-KH/HU ngày 25/02/2022 của Huyện ủy Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030.
102Quyết định số 157lQD- MTTQ-BTT ngày 16/02/2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Chiêm Hóa Ban Thường trực Quyết định Về việc kiện toàn Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện Chiêm Hóa.
103Công văn số 05-CV/CTD ngày 15/02/2022 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang Hội chữ thập đỏ huyện Chiêm Hóa V/v thay đổi ngày hiến máu tình nguyện
104Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 15/02/2022 của UBND huyện QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng đánh giá về thuyết minh dự án và hồ sơ dự án phát triển ngành nghề nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Chiêm Hóa năm 2021
105Kế hoạch số 26-CTPT/PTTH-HNDT ngày 12/01/2022 của Đài Phát thanh Truyền hình - Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch Phối hợp tổ chức Chương trình “Nhà nông tài ba” giữa Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh với Hội Nông dân tỉnh năm 2022