Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
STTTên văn bảnTải về
16Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2024 của HĐND huyện
17Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2023 của UBND huyện Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chiêm Hóa
18Quyết định về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
19V/v đăng tải và xin ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2023
20Thông báo ngày 31/5/2023 của UBND huyện về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 năm 2023 tại các điểm quy hoạch dân cư trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
21Thông báo số 80/TB-UBND ngày 30/5/2023 của UBND huyện về tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023
22Thông báo số 73/TB-UBND ngày 24/5/2023 của UBND huyện về tuyển dụng viên chức năm 2023
23Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 22/05/2023 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNHVề việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023
24V/v hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”
25Thông báo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 4, HĐND huyện khóa XX
26Quyết định Ban hành điều kiện, trình tự, thủ tục hồ sơ xét công nhận Thôn nông thôn mới, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu, Vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn huyện Chiêm Hóa giai đoạn 2021-2025
27Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý; quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến; quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
28V/v triển khai kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2023 trên địa bàn huyện
29Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung và công bố quy trình trong giải quyết thủ tục hành chính tại Quy trình số 45 (theo Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
30V/v triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua kỳ họp thứ 4 và kỳ họp bất thường lần thứ hai