Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
STTTên văn bảnTải về
76Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 04/05/2022 của UBND huyện KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/HU ngày 30/3/2022 của BCH Đảng bộ huyện (khóa XXII) thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 15/11/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
77Báo cáo số 63 /BC-UBND ngày 29/04/2022 của UBND Tỉnh Báo cáo Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri
78Công văn số 869/UBND-VX ngày 29/04/2022 của UBND huyện V/v phối hợp thông tin để ngăn chặn tình trạng lừa đảo về chương trình lao động nông nghiệp tại Ô-xtơ-rây-li-a
79Quyết định số 473 / QĐ-UBND ngày 28/04/2022 của UBND Tỉnh Quyết định Về việc bổ sung thành viên Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Tuyên Quang
80Kế hoạch số 67/KH - UBND ngày 26/04/2022 của UBND Tỉnh Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
81Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 23/04/2022 của UBND huyện KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/HU ngày 30/3/2022 của BCH Đảng bộ huyện (khóa XXII) thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 15/11/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
82Nghị quyết số 08/NQ - HĐND ngày 14/04/2022 của UBND Tỉnh Nghị quyết Về Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
83Kế hoạch số 55 / KH-UBND ngày 12/04/2022 của UBND Tỉnh Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khoá XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
84Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 06/04/2022 của UBND huyện về việc thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh điện tử và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn huyện Chiêm Hóa
85Thông báo số 693/UBND-VP ngày 06/04/2022 của UBND huyện V/v triển khai cuộc thi trực tuyến“Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ dochiến tranh để lại ở Việt Nam”
86Kế hoạch số 45/KH-SVHTTDL ngày 05/04/2022 của UBND Tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình hành động số 05/CT-UBND ngày 10/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội
87Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 05/04/2022 của UBND Tỉnh Kế hoạch phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022 - 2030
88Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 24/03/2022 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt duyệt danh sách phụ tải ưu tiên; danh sách phụ tải công nghiệp phối hợp tiết giảm tỉnh Tuyên Quang; phương án ngừng giảm cung cấp điện trong chế độ cực kỳ khẩn cấp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
89Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 23/03/2022 của UBND huyện Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn huyện Chiêm Hóa
90Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ, huyện Chiêm Hóa