Loại văn bản: Quyết định
STTTên văn bảnTải về
151Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 05/03/2022 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
152Quyết định số 172 /QĐ-UBND ngày 01/03/2022 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
153Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Chiêm Hóa
154Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 26/02/2022 của UBND huyện QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng cấp huyện
155Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
156Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 của UBND huyện Quyết định Phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2020.
157Quyết định số 37 /QĐ-UBND ngày 16/02/2022 của UBND huyện QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Chiêm Hóa
158Quyết định số 157lQD- MTTQ-BTT ngày 16/02/2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Chiêm Hóa Ban Thường trực Quyết định Về việc kiện toàn Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện Chiêm Hóa.
159Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 15/02/2022 của UBND huyện QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng đánh giá về thuyết minh dự án và hồ sơ dự án phát triển ngành nghề nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Chiêm Hóa năm 2021
160Quyết định số 30/KH-UBND ngày 14/02/2022 của UBND huyện KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.
161Quyết định số 552/QĐ-GQXP ngày 28/01/2022 của UBND huyện QUYẾT ĐỊNH Về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính
162Quyết định số 66/UBND-QĐ ngày 17/01/2022 của UBND huyện QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận sáng kiến, giải pháp công tác năm 2021
163Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
164Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
165Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện QUYẾT ĐỊNH Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2022