Loại văn bản: Quyết định
STTTên văn bảnTải về
136Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 09/05/2022 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
137Quyết định số 274 / QĐ-UBND ngày 04/05/2022 của UBND Tỉnh Quyết định Phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025”
138Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 29/04/2022 của UBND Tỉnh Quyết định về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
139Quyết định số 473 / QĐ-UBND ngày 28/04/2022 của UBND Tỉnh Quyết định Về việc bổ sung thành viên Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Tuyên Quang
140Quyết định số 2018 /QĐ-UBND ngày 15/04/2022 của UBND huyện QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao huyện Chiêm Hoá lần thứIX, năm 2022
141Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 08/04/2022 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việcphân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
142Quyết định số 51/KH-UBND ngày 06/04/2022 của UBND Tỉnh Kế hoạch Triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
143Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 06/04/2022 của UBND huyện về việc thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh điện tử và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn huyện Chiêm Hóa
144Quyết định về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
145Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 25/03/2022 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
146Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 24/03/2022 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt duyệt danh sách phụ tải ưu tiên; danh sách phụ tải công nghiệp phối hợp tiết giảm tỉnh Tuyên Quang; phương án ngừng giảm cung cấp điện trong chế độ cực kỳ khẩn cấp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
147Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ, huyện Chiêm Hóa
148Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 15/03/2022 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
149Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 15/03/2022 của UBND huyện QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy chế hoạt động Trạm Y tế lưu động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Chiêm Hóa
150Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 12/03/2022 của UBND Tỉnh Quyết định Về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.