Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh
STTTên văn bảnTải về
166Kế hoạch số 176/KH-PTTH ngày 21/03/2022 của UBND Tỉnh ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH KẾ HOẠCH Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo kháng chiến (02/4/1947-02/4/2022) (Thay Kế hoạch số 123/KH-PTTH ngày 01/3/2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang)
167Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 18/03/2022 của UBND Tỉnh KẾHOẠCH Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnhTuyên Quang năm 2022
168Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 15/03/2022 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
169Công văn số 801/UBND-KGVX ngày 13/03/2022 của UBND Tỉnh về việc thực hiện phương án tổ chức dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
170Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 12/03/2022 của UBND Tỉnh Quyết định Về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
171Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 05/03/2022 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
172Quyết định số 172 /QĐ-UBND ngày 01/03/2022 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
173Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 28/02/2022 của UBND Tỉnh KẾHOẠCH Tổchức Lễ phát động Ngày chạy Olympicvì sức khỏe toàn dân năm2022
174Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 28/02/2022 của UBND Tỉnh KẾ HOẠCH Tổchức Chương trình khai mạc Năm du lịch tỉnh Tuyên Quangvà Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứI -năm 2022 tại Tuyên Quang
175Công văn số 571/UBND-KGVX ngày 26/02/2022 của UBND Tỉnh V/v Điều chỉnh phương án tổ chức dạy học theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo.
176Thông báo số 439-TB/TU ngày 26/02/2022 của Tỉnh ủy Thông báo Ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19
177Thông báo số 147/TB-SVHTTDL ngày 25/02/2022 của UBND Tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch THÔNG BÁO Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang sau khi thực hiện kiện toàn, sắp xếp
178Công văn số 540/UBND-THVX ngày 24/02/2022 của UBND Tỉnh V/v Thực hiện cấp bách các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
179Công văn số 762/BYT-DP ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế V/v cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần
180Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang