Lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo
STTTên văn bảnTải về
46Tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 vòng 1
47Thông báo kết quả tuyển dụng đặc cách giáo viên theo Văn bản số 5378/BNV - CCVC ngày 05/11/2019 và Văn bản 2152/BNV - CCVC ngày 28/4/2020 của Bộ nội vụ
48Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 huyện Chiêm Hóa
49Quyết định về phê duyệt kết quả tuyển dụng đặc cách giáo viên theo Văn bản số 5378/BNV - CCVC ngày 05/11/2019 và Văn bản 2152/BNV - CCVC ngày 28/4/2020 của Bộ nội vụ kèm theo biểu danh sách thí sinh trúng tuyển
50Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở từ hạng IV lên hạng III và từ hạng III lên hạng II các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện Chiêm Hóa 2020
51Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét thăng hạng và quy định về hồ sơ xét thăng hạng viên chức giáo dục năm 2020
52Thông báo về việc tính điểm tăng thêm cho mỗi minh chứng của tiêu chuẩn, tiêu chí trong kỳ xét thăng hạng viên chức giáo dục năm 2020
53Công văn Số 1295/UBND-KGVX, ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh về việc đồng ý cho học sinh mầm non, tiểu học đi học trở lại
54Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Chiêm Hóa năm 2019
55V/v đề nghị đăng tải danh mục tài liệu ôn tập Xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019
56Thông báo số 161/TB - UBND ngày 22/10/2019 của UBND huyện về Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Chiêm Hóa 2019
57Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017
58Thông báo số 176 /TB-UBND ngày 25/11/2016 của UBND huyện Chiêm Hóa THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO DỤC BẬC HỌC MẦM NON VÀ BẬC HỌC TIỂU HỌC
59Thông báo số 158/TB-UBND ngày 24/10/2016 của UBND huyện Chiêm Hóa về Thông báo tổng hợp điểm xét tuyển viên chức
60Thông báo số 155/TB-HĐXT ngày 15/10/2016 của UBND huyện Chiêm Hóa - Hội đồng xét tuyển viên chức