Lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo
STTTên văn bảnTải về
16Công văn số 571/UBND-KGVX ngày 26/02/2022 của UBND Tỉnh V/v Điều chỉnh phương án tổ chức dạy học theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo.
17Thông báo số 23/TB-HĐTD ngày 17/02/2022 của UBND huyện Hội đồng TDVC 2020 Thông báo Kết quả thi tuyển viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2020
18Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 của UBND huyện Quyết định Phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2020.
19Thông báo số 10/TB-UBND ngày 11/01/2022 của UBND huyện Thông báo kêt quả kiểm tra, sát hạch viên chức huyện Chiêm Hóa 6 tháng đầu năm 2021.
20Thông báo số 09/TB-HĐTD ngày 10/01/2022 của UBND huyện Hội đồng TDVC 2020 Thông báo kết quả thi tuyển vòng 2 viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2020
21Công văn số 2915/HĐTDVC ngày 28/12/2021 của HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020 V/v công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại kỳ thi tuyển viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2020
22Thông báo số 248/TB-UBND ngày 22/12/2021 của UBND huyện Thông báo Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021
23Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 22/12/2021 của UBND huyện Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021
24Công văn số 29/KL-BCĐ ngày 16/12/2021 của Tỉnh ủy Tuyên Quang - BCĐ tuyển dụng công chức, viên chức Kết luận của Ban chỉ đạo về một số nội dung tổ chức thi tuyển viên chức (vòng 2) của tỉnh năm 2021
25Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang
26Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chiêm Hóa
27Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 07/12/2021 của UBND huyện Kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng tư pháp huyện Chiêm Hóa
28Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 07/12/2021 của UBND huyện Kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Mầm non Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa.
29Thông báo số 239/TB-UBND ngày 07/12/2021 của UBND huyện THÔNG Báo Kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa
30Thông báo số 235/TB-UBND ngày 06/12/2021 của UBND huyện THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển (vòng 2)viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2020