Lĩnh vực: Y tế
STTTên văn bảnTải về
46Công văn số 2501/UBND-VX ngày 12/11/2021 của UBND huyện V/v điều chỉnh một số biện pháp kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19
47Công văn số 2435/UBND-VX ngày 06/11/2021 của UBND huyện V/vchỉ đạo tăng cường thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19
48Công văn số 4268/UBND-THVX ngày 06/11/2021 của UBND Tỉnh V/v chỉ đạo tăng cường thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19
49Công văn số 2413/UBND-VX ngày 04/11/2021 của UBND huyện V/vbổ sung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ vùng có dịch COVID-19
50Công văn số Số 1939/UBND - VX ngày 9/9/2021 của UBND huyện về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19 vừa phát triển kinh tế - xã hội
51Công văn số 1891/UBND-VX ngày 04/09/2021 của UBND huyện V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19
52Thông báo số 136/TB-UBND ngày 02/08/2021 của UBND huyện THÔNG BÁO KHẨN Tìm người đã tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm COVID-19
53Công văn số 1194/UBND-NX ngày 19/06/2021 của UBND huyện V/v thực hiện quy định về phòng, chống dịch COVID-19 và tăng cường quản lý lao động từ vùng có dịch trở về địa phương
54V/v tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
55V/v tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến phòng, chống dich COVID-19
56V/v tăng cường kiểm tra, thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện
57V/v tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách và tiến hành phun khử khuẩn trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
58V/v tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện
59V/v đôn đốc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID - 19 trên địa bàn huyện
60V/v thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện