Lĩnh vực: Tất cả
41Thủ tục Đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã tách
42Thủ tục Đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã hợp nhất
43Thủ tục Đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã sáp nhập
44Thủ tục Thông báo tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã
45Thủ tục Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)
46Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD hợp tác xã (đối với trường hợp bị mất)
47Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD hợp tác xã (đối với trường hợp bị hư hỏng)
48Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận ĐKHĐ của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (đối với trường hợp bị mất)
49Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận ĐKHĐ của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (đối với trường hợp bị hư hỏng)
50Thủ tục Công nhận “Thôn văn hóa”, “Bản văn hóa”
51Thủ tục Công nhận “Tổ dân phố văn hóa”
52Thủ tục Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
53Thủ tục Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
54Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh karaoke
55Thủ tục Thành lập hoặc cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ
56Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ
57Thủ tục Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ
58Thủ tục Đình chỉ hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ
59Thủ tục Giải thể nhà trường, nhà trẻ
60Thủ tục Thành lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học