Thủ tục Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

Trình tự thực hiện
- Hợp tác xã gửi đơn xin giải thể và nghị quyết Đại hội xã viên về việc giải thể hợp tác xã đến cơ quan đăng ký kinh doanh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã.
- Cán bộ bộ phận “một cửa” của UBND huyện, thành phố kiểm tra hồ sơ ghi giấy biên nhận và trao cho người nộp hồ sơ.
- Bộ phận “một cửa” của UBND huyện, thành phố chuyển hồ sơ đến Phòng Tài chính – Kế hoạch xem xét giải quyết.
- Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND huyện, thành phố nhận đơn và thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và xóa tên hợp tác xã trong sổ đăng ký kinh doanh.
- Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn thanh toán nợ và thanh lý các hợp đồng, cơ quan đăng ký kinh doanh nhận đơn phải ra thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận việc xin giải thể của hợp tác xã.
- Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được thông báo chấp thuận việc xin giải thể của cơ quan đăng ký kinh doanh, hợp tác xã phải xử lý vốn, tài sản theo quy định tại Điều 36 của Luật hợp tác xã năm 2003, thanh toán các khoản chi phí cho việc giải thể, trả vốn góp và giải quyết các quyền lợi cho xã viên theo quy định của Điều lệ hợp tác xã.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại UBND huyện, thành phố.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Đơn xin giải thể HTX.
+ Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc giải thể HTX.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thanh toán nợ và thanh lý hợp đồng mà HTX công bố.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND huyện, thành phố.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Bộ phận “một cửa” của UBND huyện, thành phố; Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND huyện, thành phố
- Cơ quan phối hợp: Không.
Kết quả thực hiện
- Thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận việc giải thể; Thu hồi GCN ĐKKD và xóa tên HTX trong sổ ĐKKD.
Lệ phí
Không
Mẫu đơn

Không

Yêu cầu
Không
Căn cứ pháp lý
- Luật Hợp tác xã ngày 26/11/2003;
- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.