Lĩnh vực: Tất cả
1Thủ tục Bổ sung hộ tịch trong giấy khai sinh
2Thủ tục Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch trong giấy khai sinh cho người đủ 14 tuổi trở lên
3Thủ tục Cấp lại bản chính Giấy khai sinh
4Thủ tục Điều chỉnh nội dung trong các giấy tờ hộ tịch khác (Không phải là giấy khai sinh)
5Thủ tục Đăng ký việc xác định lại giới tính
6Thủ tục Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc hộ tịch
7Thủ tục Đăng ký xác định lại dân tộc
8Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch những nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc điều chỉnh hộ tịch đã thực hiện ở cấp xã
9Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch các thay đổi hộ tịch khác bao gồm: xác định cha mẹ, con (do Toà án nhân dân xác định); thay đổi quốc tịch; ly hôn; huỷ việc kết hôn trái pháp luật
10Thủ tục Thay đổi, cải chính hộ tịch (cho người từ đủ 14 tuổi trở lên), xác định lại dân tộc xác định lại giới tính đối với trường hợp đã đăng ký hộ tịch tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài
11Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt
12Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ văn bản song ngữ
13Thủ tục Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ
14Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt
15Thủ tục Chứng thực điểm chỉ trong giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài
16Thủ tục Chứng thực văn bản khai nhận di sản
17Thủ tục Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản
18Thủ tục Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
19Thủ tục Chứng thực Hợp đồng Uỷ quyền
20Thủ tục Chứng thực Giấy Uỷ quyền