Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động hợp tác xã
1Thủ tục Đăng ký thành lập Hợp tác xã
2Thủ tục Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc Hợp tác xã (đối với trường hợp đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong địa bàn tỉnh)
3Thủ tục Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh Hợp tác xã
4Thủ tục Đăng ký thay đổi nơi ĐKKD của Hợp tác xã
5Thủ tục Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã đến nơi khác trong phạm vi tỉnh
6Thủ tục Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã (trường hợp chuyển sang tỉnh khác)
7Thủ tục Đăng ký đổi tên hợp tác xã
8Thủ tục Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã
9Thủ tục Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã
10Thủ tục Đăng ký thay đổi danh sách Ban quản trị hợp tác xã
11Thủ tục Đăng ký thay đổi danh sách Ban kiểm soát hợp tác xã
12Thủ tục Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã
13Thủ tục Đăng ký thay đổi điều lệ hợp tác xã sửa đổi
14Thủ tục Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia
15Thủ tục Đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã tách
16Thủ tục Đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã hợp nhất
17Thủ tục Đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã sáp nhập
18Thủ tục Thông báo tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã
19Thủ tục Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)
20Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD hợp tác xã (đối với trường hợp bị mất)