Thủ tục Thông báo tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã

Trình tự thực hiện
* Trình tự thực hiện:
- Hợp tác xã tạm ngừng hoạt động phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã, cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp trực thuộc hợp tác xã (nếu có) và cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê ít nhất 15 ngày (ngày làm việc) trước khi tạm ngừng hoạt động.
- Bộ phận “một cửa” của UBND huyện, thành phố kiểm tra hồ sơ ghi giấy biên nhận và trao cho người nộp hồ sơ.
- Bộ phận “một cửa” của UBND huyện, thành phố chuyển hồ sơ đến Phòng Tài chính – Kế hoạch xem xét việc đăng ký tạm ngừng hoạt động cho hợp tác xã.
- Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND huyện, thành phố nhận thông báo và ghi vào sổ theo dõi.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại UBND huyện, thành phố hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Thông báo tạm ngừng hoạt động
+ Kèm theo thông báo phải có Biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên, quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị về việc tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
Không.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND huyện, thành phố.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND huyện, thành phố
- Cơ quan phối hợp: Không.
Kết quả thực hiện
Ghi sổ theo dõi.
Lệ phí
Không
Mẫu đơn

Không

Yêu cầu
Không
Căn cứ pháp lý
- Luật Hợp tác xã ngày 26/11/2003;
- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.