Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
1Thủ tục Thành lập hoặc cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ
2Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ
3Thủ tục Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ
4Thủ tục Đình chỉ hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ
5Thủ tục Giải thể nhà trường, nhà trẻ
6Thủ tục Thành lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học
7Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường tiểu học
8Thủ tục Sáp nhập, chia tách trường tiểu học
9Thủ tục Đình chỉ hoạt động giáo dục trường tiểu học
10Thủ tục Giải thể trường tiểu học
11Thủ tục Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
12Thủ tục Đình chỉ hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
13Thủ tục Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
14Thủ tục Thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học (đối với trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở)
15Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học (đối với trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở)
16Thủ tục Sáp nhập, chia tách trường trung học (đối với trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở)
17Thủ tục Đình chỉ hoạt động giáo dục của trường trung học (đối với trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở)
18Thủ tục Giải thể trường trung học (đối với trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở)
19Thủ tục Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX)
20Thủ tục Sáp nhập, chia tách trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX)