Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD hợp tác xã (đối với trường hợp bị mất)

Trình tự thực hiện
- Khi mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã, hợp tác xã phải khai báo với cơ quan Công an nơi mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã và được cơ quan Công an xác nhận bằng văn bản, đồng thời thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã và thông báo trên báo in hàng ngày của trung ương hoặc địa phương ba số liên tiếp.
Sau 30 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu hợp tác xã không tìm được Giấy chứng nhận đăng kinh doanh hợp tác xã đã mất, thì hợp tác xã đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã cho hợp tác xã.
- Bộ phận “một cửa” của UBND huyện, thành phố kiểm tra hồ sơ ghi giấy biên nhận và trao cho người nộp hồ sơ.
- Bộ phận “một cửa” của UBND huyện, thành phố chuyển hồ sơ đến Phòng Tài chính – Kế hoạch xem xét giải quyết.
- Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND huyện, thành phố tiếp nhận hồ sơ và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Hợp tác xã.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại UBND huyện, thành phố.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
+ Xác nhận của cơ quan Công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hợp tác xã.
+ Giấy biên nhận của cơ quan thông tin đại chúng về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hợp tác xã hoặc bản in ba số báo đã đăng thông báo.
+ Mã số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lại là mã số đã được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã mất.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND huyện, thành phố.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Bộ phận “một cửa” của UBND huyện, thành phố; Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND huyện, thành phố
- Cơ quan phối hợp: Không.
Kết quả thực hiện
Giấy chứng nhận.
Lệ phí
Không quy định.
Mẫu đơn

Không

Yêu cầu
Không
Căn cứ pháp lý
- Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.