Lĩnh vực: Lâm nghiệp
1Thủ tục Phê duyệt phương án khai thác rừng theo phương thức khai thác chính, khai thác gỗ phục vụ cho nhu cầu hàng năm từ rừng tự nhiên
2Thủ tục Cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên cho chủ rừng là hộ gia đình
3Thủ tục Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu hàng năm cho chủ rừng là hộ gia đình
4Thủ tục Cấp phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại cho chủ rừng là hộ gia đình
5Thủ tục Đăng ký khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình hoặc sử dụng vào mục đích khác đối với chủ rừng là hộ gia đình
6Thủ tục Đăng ký khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh đối với rừng tự nhiên
7Thủ tục Đăng ký khai thác tận dụng những cấy gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đổ gãy và tận thu các loại gỗ nằm, gốc rễ, cành nhánh đối với gỗ rừng tự nhiên hoặc rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại
8Thủ tục Cấp phép khai thác các loại lâm sản ngoài gỗ, tre nứa trong rừng tự nhiên, rừng trồng (trừ phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng) cho chủ rừng là hộ gia đình
9Thủ tục Hỗ trợ đầu tư trồng rừng đối với hộ gia đình (hỗ trợ trước)
10Thủ tục Hỗ trợ trồng rừng sau đầu tư đối với hộ gia đình