Lĩnh vực: Xây dựng
1Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình
2Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị
3Thủ tục Cấp lại Giấy phép xây dựng công trình
4Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình
5Thủ tục Gia hạn Giấy phép xây dựng
6Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng tạm
7Thủ tục Cấp giấy phép quy hoạch cho các trường hợp không thuộc quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 40 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý
8Thủ tục Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng
9Thủ tục Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 28 Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ)
10Thủ tục Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng
11Thủ tục Thẩm định, phê duyệt dự án phát triển nhà ở được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước có mức vốn đầu tư dưới 30 tỷ đồng (quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ)
12Thủ tục Chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước có số lượng nhà ở dưới 500 căn hộ đối với trường hợp không phải đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở
13Thủ tục chấp thuận bổ sung nội dung dự án phát triển nhà ở được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước có số lượng nhà ở dưới 500 căn hộ đã được phê duyệt