Thủ tục Đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã tách

Trình tự thực hiện
- Ban quản trị của hợp tác xã dự định tách gửi hồ sơ đăng ký kinh doanh của hợp tác xã tách theo quy định của Luật Hợp tác xã đến cơ quan đăng ký kinh doanh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kèm theo nghị quyết của Đại hội xã viên về việc tách hợp tác xã; phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc tách đã thảo luận với các chủ nợ, tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã.
- Bộ phận “một cửa” của UBND huyện, thành phố kiểm tra hồ sơ ghi giấy biên nhận và trao cho người nộp hồ sơ.
- Bộ phận “một cửa” của UBND huyện, thành phố chuyển hồ sơ đến Phòng Tài chính – Kế hoạch xem xét giải quyết . Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND huyện, thành phố xem xét thông báo bằng văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc chia tách hợp tác xã.
Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã dự định chia phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hợp tác xã đó sau khi chia; hợp tác xã bị chia phải nộp ngay con dấu cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về việc tiếp tục hoặc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp (đối với trường hợp các hợp tác xã có chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc doanh nghiệp trực thuộc khi tách phải).
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Đơn đăng ký kinh doanh.
+ Điều lệ hợp tác xã .
+ Số lượng xã viên hợp tác xã, danh sách Ban quản trị HTX.
+ Danh sách Ban kiểm soát của HTX.
+ Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc tách hợp tác xã.
+ Phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc tách HTX đã thảo luận với cá chủ nợ, tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với HTX.
+ Các hợp tác xã có chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc doanh nghiệp trực thuộc khi tách phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về việc tiếp tục hoặc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND huyện, thành phố.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Bộ phận “một cửa” của UBND huyện, thành phố; Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND huyện, thành phố.
- Cơ quan phối hợp: Không.
Kết quả thực hiện
Giấy chứng nhận.
Lệ phí
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận ĐKKD hợp tác xã: 100.000 đồng/1 lần cấp.
Mẫu đơn

- Đơn đăng ký kinh doanh HTX-Mẫu HTXMĐ ban hành kèm theo Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/121/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Danh sách xã viên hợp tác xã; danh sách - Mẫu HTXDS Ban quản trị hợp tác xã; danh sách Ban kiểm soát của hợp tác xã ban hành kèm theo Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/121/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Mẫu Điều lệ Hợp tác xã ban hành kèm theo Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ. 

Yêu cầu
Không
Căn cứ pháp lý
- Luật Hợp tác xã ngày 26/11/2003 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2004;
- Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003;
- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;
- Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã;
- Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;
- Nghị quyết số 94/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;
- Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.