Lĩnh vực: Tất cả
141Thủ tục Cấp giấy phép quy hoạch cho các trường hợp không thuộc quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 40 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý
142Thủ tục Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng
143Thủ tục Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 28 Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ)
144Thủ tục Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng
145Thủ tục Thẩm định, phê duyệt dự án phát triển nhà ở được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước có mức vốn đầu tư dưới 30 tỷ đồng (quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ)
146Thủ tục Chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước có số lượng nhà ở dưới 500 căn hộ đối với trường hợp không phải đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở
147Thủ tục chấp thuận bổ sung nội dung dự án phát triển nhà ở được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước có số lượng nhà ở dưới 500 căn hộ đã được phê duyệt
148Thủ tục Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
149Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu
150Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá
151Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá
152Thủ tục Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá
153Thủ tục Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất
154Thủ tục Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất
155Thủ tục Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai
156Thủ tục Sửa chữa sai sót về đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký đất
157Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký
158Thủ tục Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp
159Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận do bị mất
160Thủ tục Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp (hạng) nhà, công trình; thay đổi thông tin về quyền sở hữu rừng cây