Chiêm Hóa: Bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc

Có nhiều nơi, kinh tế có bước phát triển mạnh mẽ nhưng đánh đổi là nhiều nét văn hóa truyền thống của dân tộc dần bị mai một. Thế nhưng ở Chiêm Hóa lại khác bởi cùng với việc phát triển kinh tế huyện luôn có những giải pháp song hành nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc.

Hát Then, đàn tính mang nét văn hóa, đậm đà bản sắc dân tộc Tày.

 Chiêm Hóa có 18 dân tộc anh em như: Kinh, Tày, Dao, Hmông, Nùng, Hoa, Pà Thẻn, Mường, Sán Dìu, Sán Chỉ, Thái, Thủy.. Mỗi dân tộc đều có những nét văn hóa riêng biệt đã tạo nên một bức tranh đa màu sắc. Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, trong những năm qua, UBND huyện đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức sưu tầm, khai thác những làn điệu nghệ thuật văn hóa mang sắc thái từng dân tộc sinh sống trên địa bàn. Các lễ hội truyền thống của dân tộc được phục dựng tổ chức hàng năm như: lễ hội Lồng Tông của dân tộc Tày ở các xã, lễ Cấp sắc và lễ Cầu mùa của dân tộc Dao, mở các lớp truyền dạy hát Then, đánh đàn tính, đưa hát Then - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào trường học để giữ gìn. Huyện Chiêm Hóa còn xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch về công tác bảo tồn văn hóa truyền thống một số dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020; kế hoạch bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia hát then, đàn tính trên địa bàn huyện Chiêm Hóa giai đoạn 2018 - 2020. Đồng thời thực hiện Đề tài nghiên cứu bảo tồn hát then, cọi gắn với việc xây dựng Làng văn hóa du lịch tại thôn An Thịnh, xã Tân An; thực hiện đề án bảo tồn kiến trúc nhà sàn truyền thống dân tộc tày gắn với khu di tích lịch sử Kim Bình và phát triển dịch vụ du lịch tại thôn Bó Củng, xã Kim Bình.

Lễ cấp sắc của người dân tộc Dao được duy trì và phát triển.

Trong những năm qua, phong trào văn nghệ quần chúng trên địa bàn huyện Chiêm Hóa ngày càng phát triển mạnh. Hầu hết các xã, thị trấn, các đơn vị, trường học...trên địa bàn huyện đều duy trì đội văn nghệ quần chúng, tổ chức giao lưu, biễu diễn vào những dịp lễ tết, ngày nghỉ. Hiện nay, toàn huyện có 508 đội văn nghệ quần chúng, có 44 câu lạc bộ hát then, đàn tính dân ca, dân vũ. Các đội văn nghệ, câu lạc bộ hoạt động hiệu quả đã góp phần lưu giữ, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc, mang đậm bản sắc dân tộc. Bà Lê Thị Thanh Tâm, Trưởng phòng văn hóa thông tin huyện cho biết: trong thời gian tới huyện tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nhằm bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với phát triển du lịch. Từ đó góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Lễ hội Lồng Tông thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi năm.

Năm 2019 lượt khách du lịch đến Chiêm Hóa đạt mốc hơn 110 nghìn lượt, tăng hơn 4 nghìn lượt so với năm trước. Đây thực sự là một tín hiệu đáng mừng cho thấy việc phát huy những lợi thế, trong đó có lợi thế về văn hóa đã góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp “không khói” trên địa bàn huyện ngày càng phát triển./.                                                          

Văn Linh - Hồng Nhung.

Tin cùng chuyên mục