Lĩnh vực: Tất cả
101Thủ tục Đăng ký khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình hoặc sử dụng vào mục đích khác đối với chủ rừng là hộ gia đình
102Thủ tục Đăng ký khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh đối với rừng tự nhiên
103Thủ tục Đăng ký khai thác tận dụng những cấy gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đổ gãy và tận thu các loại gỗ nằm, gốc rễ, cành nhánh đối với gỗ rừng tự nhiên hoặc rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại
104Thủ tục Cấp phép khai thác các loại lâm sản ngoài gỗ, tre nứa trong rừng tự nhiên, rừng trồng (trừ phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng) cho chủ rừng là hộ gia đình
105Thủ tục Hỗ trợ đầu tư trồng rừng đối với hộ gia đình (hỗ trợ trước)
106Thủ tục Hỗ trợ trồng rừng sau đầu tư đối với hộ gia đình
107Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh
108Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh
109Thủ tục Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn
110Thủ tục Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn
111Thủ tục Phê duyệt điều lệ hội đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn
112Thủ tục Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn
113Thủ tục Tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn
114Thủ tục Đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn
115Thủ tục Đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích đột xuất
116Thủ tục Đăng ký Hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
117Thủ tục Cấp đăng ký hoạt động dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong huyện, quận, Thành phố thuộc tỉnh
118Thủ tục Tiếp nhận thông báo, cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo
119Thủ tục Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
120Thủ tục Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh