Thủ tục Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu hàng năm cho chủ rừng là hộ gia đình

Trình tự thực hiện
- Chủ rừng nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện;
- UBND cấp huyện kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì UBND cấp huyện phải thông báo cho chủ rừng biết để bổ sung theo quy định.
- UBND cấp huyện phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác và trả kết quả cho chủ rừng.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại UBND cấp huyện.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Tờ trình đề nghị khai thác;
+ Thuyết minh thiết kế khai thác chọn;
+ Phiếu bài cây khai thác;
+ Biên bản xác nhận của Kiểm lâm địa bàn hoặc cán bộ lâm nghiệp xã;
+ Bản đồ khu khai thác.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, nếu chưa hợp lệ Uỷ ban nhân dân cấp huyện phải thông báo cho chủ rừng biết để bổ sung theo quy định.
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác và trả kết quả cho chủ rừng; đồng thời gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hạt Kiểm lâm sở tại và Uỷ ban nhân dân cấp xã.
Đối tượng thực hiện
Hộ gia đình.
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp: Sở NN&PTNT, Hạt Kiểm lâm, UBND cấp xã.
Kết quả thực hiện
Giấy phép.
Lệ phí
Không
Mẫu đơn

Không

Yêu cầu
Có phương án khai thác rừng được phê duyệt theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ NN&PTNT.
Căn cứ pháp lý
- Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật số 29/2004/QH11.
- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng.
- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý rừng.
- Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện khai thá- tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ.