Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
1Thủ tục Xác nhận Đơn đề nghị cứu trợ đột xuất cho các đối tượng bảo trợ xã hội
2Thủ tục Trợ cấp xã hội thường xuyên cho các đối tượng Bảo trợ xã hội
3Thủ tục Trợ cấp xã hội hàng tháng cho người cao tuổi; thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trường hợp người cao tuổi đủ điều kiện tiếp nhận vào sống trong cơ sở bảo trợ xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng
4Thủ tục Quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng của người cao tuổi (khi người cao tuổi bị chết)
5Thủ tục Tiếp nhận người cao tuổi vào nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội
6Thủ tục Đề nghị trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng cho người khuyết tật
7Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho người khuyết tật
8Thủ tục Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc cho người khuyết tật
9Thủ tục Xác định mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
10Thủ tục Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật trong các trường hợp (Giấy xác nhận khuyết tật hư hỏng không sử dụng được; Trẻ khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên; Mất Giấy xác nhận khuyết tật)
11Thủ tục Xác định và cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật trong trường hợp thay đổi dạng tật hoặc mức độ khuyết tật
12Thủ tục Giải quyết hỗ trợ kinh phí mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội
13Thủ tục Xác nhận đơn đề nghị đưa đối tượng cứu trợ xã hội (người tâm thần, người tàn tật) vào Trung tâm Bảo trợ xã hội
14Thủ tục Xác nhận Đơn xin vay vốn của hộ gia đình học sinh, sinh viên
15Thủ tục Xác nhận cấp Sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo đối với con của người có công với cách mạng
16Thủ tục Xác nhận Tờ khai cấp và đổi Sổ theo dõi trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng
17Thủ tục Xác nhận đơn xin xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo
18Thủ tục Lập hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào các cơ sở bảo trợ xã hội