Lĩnh vực: Lĩnh vực Đấu thầu
1Thủ tục Thẩm định kế hoạch đấu thầu
2Thủ tục Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu
3Thủ tục Thẩm định hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
4Thủ tục Thẩm định hồ sơ mời thầu xây lắp
5Thủ tục Thẩm định hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn
6Thủ tục Thẩm định hồ sơ mời thầu gói xây lắp quy mô nhỏ
7Thủ tục Phê duyệt hồ sơ mời thầu
8Thủ tục Phát hành hồ sơ mời thầu
9Thủ tục Làm rõ hồ sơ mời thầu
10Thủ tục Sửa đổi hồ sơ mời thầu
11Thủ tục Lựa chọn danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu hạn chế gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa
12Thủ tục Gửi thư mời thầu gói thầu tư vấn dịch vụ tư vấn, đấu thầu hạn chế, gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp
13Thủ tục Thẩm định kết quả đấu thầu
14Thủ tục Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
15Thủ tục Phê duyệt kết quả đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu
16Thủ tục Cung cấp và đăng tải thông tin trên báo đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu quá trình lựa chọn nhà thầu
17Thủ tục Cung cấp và đăng tài thông tin trên báo đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu
18Thủ tục Xử lý tình huống trong đấu thầu