Lĩnh vực: Tất cả
61Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường tiểu học
62Thủ tục Sáp nhập, chia tách trường tiểu học
63Thủ tục Đình chỉ hoạt động giáo dục trường tiểu học
64Thủ tục Giải thể trường tiểu học
65Thủ tục Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
66Thủ tục Đình chỉ hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
67Thủ tục Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
68Thủ tục Thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học (đối với trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở)
69Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học (đối với trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở)
70Thủ tục Sáp nhập, chia tách trường trung học (đối với trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở)
71Thủ tục Đình chỉ hoạt động giáo dục của trường trung học (đối với trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở)
72Thủ tục Giải thể trường trung học (đối với trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở)
73Thủ tục Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX)
74Thủ tục Sáp nhập, chia tách trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX)
75Thủ tục Đình chỉ hoạt động trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX)
76Thủ tục Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX)
77Thủ tục Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX)
78Thủ tục Đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông
79Thủ tục Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học cơ sở
80Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở đến từ tỉnh, thành phố khác