Lĩnh vực: Tất cả
21Thủ tục Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản dưới 50 triệu đồng
22Đăng ký hộ kinh doanh
23Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
24Thủ tục Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
25Thủ tục Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
26Thủ tục Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
27Thủ tục Đăng ký thành lập Hợp tác xã
28Thủ tục Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc Hợp tác xã (đối với trường hợp đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong địa bàn tỉnh)
29Thủ tục Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh Hợp tác xã
30Thủ tục Đăng ký thay đổi nơi ĐKKD của Hợp tác xã
31Thủ tục Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã đến nơi khác trong phạm vi tỉnh
32Thủ tục Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã (trường hợp chuyển sang tỉnh khác)
33Thủ tục Đăng ký đổi tên hợp tác xã
34Thủ tục Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã
35Thủ tục Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã
36Thủ tục Đăng ký thay đổi danh sách Ban quản trị hợp tác xã
37Thủ tục Đăng ký thay đổi danh sách Ban kiểm soát hợp tác xã
38Thủ tục Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã
39Thủ tục Đăng ký thay đổi điều lệ hợp tác xã sửa đổi
40Thủ tục Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia