Lĩnh vực: Tất cả
41Thủ tục Chứng thực giấy ủy quyền
42Thủ tục Chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế là bất động sản
43Thủ tục Chứng thực văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế
44Thủ tục Chứng thực di chúc
45Thủ tục Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
46Thủ tục Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
47Thủ tục Đình chỉ hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
48Thủ tục Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
49Thủ tục Đăng ký thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
50Thủ tục Đăng ký khai thác rừng trồng tập trung bằng vốn do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ
51Thủ tục Đăng ký khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh hay các hoạt động khai thác lâm sinh phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nghề đối với rừng trồng do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ
52Thủ tục Đăng ký khai thác tận dụng những cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đổ gãy và tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh đối với rừng trồng do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ
53Thủ tục Đăng ký khai thác, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ và tre nứa trong rừng tự nhiên, rừng trồng trừ phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng (đối với các loại lâm sản không có trong danh mục quản lý Cites và nhựa thông trong rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ NN&PTNT)
54Thủ tục Đăng ký khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ
55Thủ tục Đăng ký khai thác gỗ rừng trồng trong vườn nhà, trang trại và cây gỗ trồng phân tán
56Thủ tục Đăng ký khai thác tre, nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên
57Thủ tục Đăng ký khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh đối với rừng trồng
58Thủ tục Đăng ký khai thác tận dụng những cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đổ gãy và tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh
59Thủ tục Đăng ký khai thác các loại lâm sản ngoài gỗ, tre nứa trong rừng tự nhiên, rừng trồng trừ phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng (các loại lâm sản không có trong danh mục quản lý Cites và nhựa thông trong rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ NN&PTNT)
60Thủ tục Xác nhận lâm sản trong các trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 7 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ NN&PTNT