Chiêm Hóa phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Phát huy vai trò trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Chiêm Hóa cùng các tổ chức thành viên đã khẳng định được vai trò của mình, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đặc biệt là tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua. Với nhiều đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động, hướng về cơ sở, MTTQ huyện đã phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, góp sức xây dựng Chiêm Hóa ngày càng phát triển giàu đẹp.

Tuyến đường hoa tại khu dân cư thôn Tụ, xã Phúc Thịnh.

Trong thời gian qua, Uỷ Ban MTTQ xã Phúc Thịnh đã thực sự giữ vai trò trung tâm trong xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự hướng dẫn và chỉ đạo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, MTTQ xã Phúc Thịnh đã tập trung thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tổ chức cho 100% hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Ủy ban MTTQ xã đã xây dựng 11 mô hình về an ninh trật tự tại 11/11 Khu dân cư. Thành lập 52 nhóm tự quản trên địa bàn xã với 1.226 thành viên tham gia. Thành lập 11 mô hình về thu gom, vận chuyển, xử lý, chống rác thải nhựa. Từ nguồn Qũy “Vì người nghèo”, MTTQ xã Phúc Thịnh đã giúp 01 hộ nghèo sửa chữa nhà ở; hỗ trợ 10 triệu đồng hỗ trợ 01 hộ nghèo làm nhà mới. Vận động doanh nghiệp được 4,5 triệu đồng ủng hộ hộ nghèo. Duy trì tốt các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Ủy ban MTTQ huyện Chiêm Hóa tham gia thu gom rác thải nhựa trên tại tuyến đường xã Vinh Quang.

Điểm nổi bật là Ủy ban MTTQ huyện Chiêm Hóa đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Qua đó, góp phần cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân hăng say lao động sản xuất. Các hoạt động như tu sửa, xây dựng nhà văn hóa thôn bản, làm kênh mương nội đồng, làm đường bê tông được nhân dân hưởng ứng sôi nổi. Diện mạo nông thôn ngày thêm khởi sắc. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Chiêm Hóa cũng đã thể hiện rõ vai trò kết nối. Từ năm 2016 đến nay, trên 6,9 tỷ đồng của quỹ “Vì người nghèo” đã được huy động để giúp đỡ các xã, thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Hàng trăn ngôi nhà đại doàn kết được xây dựng đã đem lại niềm vui, phấn khởi cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Có thể nói, từ các phong trào, cuộc vận động do Uỷ Ban MTTQ huyện Chiêm Hóa phát động đã đạt nhiều kết quả rất đáng ghi nhận, tạo được lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện./.                        

Văn Linh - Hồng Nhung

Tin cùng chuyên mục