Nâng cao vai trò của cán bộ, giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Chiêm Hóa trong phòng chống nguy cơ “ Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trên mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hóa

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Chiêm Hóa hiện có 04 biên chế chuyên trách và 07 giảng viên kiêm chức. Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức tự phê bình và phê bình của mỗi đảng viên, góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trên mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới. Trong những năm qua, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện luôn chú trọng đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh kế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

“Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng về mặt chính trị tư tưởng, văn hóa là sự suy thoái về bên trong; là quá trình tự biến đổi về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo chiều hướng tiêu cực, làm mất dần các chuẩn mực của người cộng sản, dẫn đến xa rời những nguyên tắc, quan điểm mácxit; suy giảm nghiêm trọng niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Khi những yếu tố cách mạng tích cực bị phai nhạt, triệt tiêu, tư tưởng phi xã hội chủ nghĩa dần tăng lên và thắng thế, lúc đó sẽ dẫn tới “Tự chuyển hóa”, người cán bộ, đảng viên từ người tốt trở thành phần tử chống đối Đảng, Nhà nước.

Các đồng chí lãnh đạo huyện dự Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác phòng chống “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trên mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hóa. Trung tâm BDCT huyện đã nỗ lực nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức; chú trọng thực hiện phương pháp giảng dạy tích cực, lấy người học làm trung tâm, gợi mở cho học viên trao đổi thảo luận, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho người học; tổ chức sinh hoạt chuyên môn cho giảng viên và giảng viên kiêm chức để thống nhất nội dung bài giảng, cách soạn bài, phương pháp giảng dạy; tổ chức dự giờ các giảng viên, cử giảng viên tham gia các Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức; tổ chức lấy phiếu khảo sát, đánh giá của học viên về phương pháp giảng dạy của từng giảng viên để trao đổi, sinh hoạt chuyên môn, từng bước nâng cao chất lượng công tác giảng dạy... Đến nay, đa số giảng viên chuyên trách và kiêm chức thực hiện soạn giảng bằng giáo án điện tử; ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong nghiên cứu và giảng dạy, cập nhật kịp thời các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, thường xuyên trao đổi, cập nhật kiến thức, quan điểm mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đưa vào bài giảng, đảm bảo thông tin, định hướng các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn.

Đồng chí Quan Văn Duyên, Ủy viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Trao giấy chứng nhận cho các học viên Lớp Bồi dưỡng lý luận cính trị cho đảng viên mới 2020

Từ đầu năm đến nay Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã mở được 74 lớp Bồi dưỡng kết nạp đảng cho trên 4.460 học viên; mở 54 lớp Bối dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới cho trên 3.900 học viên; mở 46 lớp sơ cấp lý luận chính trị cho trên 3.000 học viên và 61 lớp bồi dưỡng công tác tuyên giáo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở với 4.323 học viên tham gia học tập. Từ đó đã giúp cho học viên hiểu nội dung cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nắm kiến thức nghiệp vụ cơ bản, phục vụ cho công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; rèn luyện kỹ năng vận động quần chúng, tăng cường tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp công tác, năng động và sáng tạo hơn trong tổ chức, động viên phong trào của đoàn viên, hội viên trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.

Trong thời gian tới, Trung tâm BDCT huyện Chiêm Hóa chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, thường xuyên tự giáo dục, tự rèn luyện đạo đức cách mạng, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và rèn luyện tác phong làm việc khoa học cho đội ngũ cán bộ, giảng viên; tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của học viên, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và nguy cơ “Tự diễn biến”, Tự chuyển hóa”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, giảng viên; trong quá trình công tác, giảng dạy, tiếp xúc với học viên, quan sát, phát hiện những biểu hiện “Tự diễn biến” trong đội ngũ học viên để kịp thời giáo dục, thuyết phục và ngăn chặn.

Đỗ Việt Hà, Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục