Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024

Chiều ngày 29/01, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023; đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy với các tổ chức đảng, cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Triển khai kế hoạch xác minh tài sản thu nhập và bốc thăm ngẫu nhiên người được xác minh tài sản thu nhập năm 2024.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có quy chế phối hợp; Bí thư Đảng ủy cơ sở; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở; Bí thư chi bộ cơ sở và đảng viên được phân công thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng của chi bộ.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Đảng bộ huyện Chiêm Hóa có 46 chi, đảng bộ cơ sở, 448 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với 8.135 đảng viên. Năm 2023, Uỷ ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ do điều lệ Đảng quy định và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao. Cấp ủy các cấp đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận…của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Cấp ủy, nhất là người đứng đầu đã nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; chủ động xây dựng quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra cấp mình, chương trình kiểm tra, giám sát cho cả nhiệm kỳ và hàng năm, xác định nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và nhiệm vụ cấp ủy giao. Chủ động tham mưu giúp cấp ủy triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản của cấp trên, giúp cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề với những nội dung thiết thực, phục vụ kịp thời yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng.

Các đại biểu thảo luận, phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức thực hiện tổng số 07 cuộc kiểm tra, giám sát, trong đó: 02 cuộc kiểm tra đối với 52 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế cần sửa chữa khắc phục, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, sự đoàn kết, thống nhất, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tổ chức thực hiện tổng số 06 cuộc kiểm tra, giám sát, trong đó: 01 cuộc kiểm tra về  thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng đối với 10 tổ chức đảng; 01 cuộc kiểm tra tài chính đảng đối với 05 tổ chức đảng; 02 cuộc giám sát đối với 06 tổ chức đảng. Cấp ủy cơ sở thực hiện 36 cuộc kiểm tra đối với 131 tổ chức đảng và 03 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 03 đảng viên  khi có dấu hiệu vi phạm; 10 cuộc giám sát về  thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng đối với 31 tổ chức đảng và 19 cuộc kiểm tra về thu, nộp, quản lý và xử dụng đảng phí đối với 57 tổ chức đảng và 684 đảng viên. Thực hiện nghiêm túc công tác kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên: cấp ủy và chi bộ cơ sở thi hành kỷ luật đối với 08 đảng viên; Ủy ban kiểm tra Huyện ủy thi hành kỷ luật 05 đảng viên. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành quyết định xóa tên đối với 13 đảng viên, cho ra khỏi đảng 04 đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 09 đảng viên. Trong năm đã tiến hành xác minh tài sản thu nhập đối với 27 đồng chí theo đúng quy trình hướng dẫn. 

Toàn cảnh Hội nghị.

Năm 2024, huyện Chiêm Hóa tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp về vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy các cấp trong Đảng bộ về thực hiện Điều lệ Đảng. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và triển khi thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng.

Các đại biểu bốc thăm lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024.

Hội nghị cũng đã đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy với các tổ chức đảng, cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024; Quán triệt, triển khai Kế hoạch và bốc thăm lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024. Theo đó, trong năm 2024  Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy xác định có 25/122 cơ quan, tổ chức, đơn vị được xác minh  (tỷ lệ 20,5%) ; 27/ 258 người là cán bộ, công chức để xác minh tài sản, thu nhập (tỷ lệ 10,5%).  Danh sách 27 người được xác minh đã được tổng hợp ghi nhận tại biên bản, có xác nhận của đại diện các đơn vị tham dự hội nghị để triển khai các bước tiếp theo của quy trình xác minh tài sản, thu nhập cán bộ, công chức theo đúng quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ./. 

Ngọc Hiển, Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục