Chiêm Hóa phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ văn hóa xã, thị trấn

Những năm qua, nhờ có đội ngũ các cán bộ, công chức văn hóa xã, thị trấn, hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền trên địa bàn huyện Chiêm Hóa đã phát triển và đi vào chiều sâu. Các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa xây dựng Nông thôn mới cùng các chính sách xã hội được triển khai hiệu quả… qua đó, góp phần tạo dựng môi trường sống lành mạnh cho cộng đồng dân cư, tạo nên sự đa dạng trong việc xây dựng đời sống văn hóa của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện.

Là người có gần 10 năm gắn bó với nghề, chị Nguyễn Thị Hoán, cán bộ phụ trách văn hóa - xã hội xã Tân An được nhiều người biết đến như một “hạt nhân” điển hình của phong trào văn hóa cơ sở. Chị  Hoán chia sẻ, muốn người dân hiểu, có ý thức gắn bó và phát triển văn hóa, người làm công tác văn hóa cơ sở phải luôn nỗ lực hết mình và hơn cả là tinh thần trách nhiệm. Chính từ suy nghĩ đó, chị luôn chủ động nghiên cứu các nghị quyết, thông tư, chương trình, nhiệm vụ của cấp trên và cấp ủy, chính quyền địa phương liên quan đến lĩnh vực mình được giao;  đồng thời theo dõi nắm bắt tình hình tại cơ sở, qua đó kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót để có những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào văn hóa cơ sở.

Chị Nguyễn Thị Hoán( bên trái) trong một cuộc thi hát then, đàn tính.

Theo đồng chí Lê Thị Thanh Tâm, Trưởng phòng Văn hóa- thông tin huyện Chiêm Hóa, cán bộ, công chức văn hóa xã, thị trấn là lực lượng nắm bắt phần lớn công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở như: Xây dựng gia đình văn hóa; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; tổ chức, tuyên truyền giáo dục pháp luật, đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách cho mọi đối tượng. Đặc biệt, đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hoạt động văn hóa, thông tin đã góp phần nâng cao dân trí và đẩy lùi tập quán lạc hậu, tạo điều kiện để người dân tích cực tham gia vào các hoạt động văn hóa cộng đồng. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về văn hóa ở cơ sở được xây dựng hàng năm đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về văn hóa, về trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa trong giai đoạn mới. Hằng năm, huyện đều phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông và Sở Văn hóa mở các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ văn hóa để nâng cao năng lực, nghiệp vụ. Bên cạnh đó mỗi cán bộ văn hóa đều phải tự tìm tòi, học hỏi và làm quen với các phong tục, tập quán của đồng bào để thuận lợi hơn trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Nhờ đó đến nay, hoạt động văn hóa tại cơ sở luôn có những bước phát triển tích cực; người dân chủ động tham gia vào các hoạt động văn hóa cộng đồng; đời sống tinh thần của đồng bào ngày càng khởi sắc.

Cán bộ văn hóa xã Kiên Đài tuyên truyền lưu động về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Với những giải pháp cụ thể, tích cực của các cấp chính quyền và Ngành Văn hóa- thông tin, đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở trên địa bàn huyện Chiêm Hóa đã được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đến nay, 26/26 cán bộ văn hóa cơ sở có trình độ đại học, phát huy tốt vai trò của mình, trở thành hạt nhân, nòng cốt trong việc vận động, hướng dẫn quần chúng nhân dân đẩy mạnh các phong trào văn hóa tại cơ sở./.

Ngọc Hiển - Huy Dương

Tin cùng chuyên mục