Hội nghị triển khai Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vốn vay của Ngân hàng thế giới năm 2020

Ngày 22/10, UBND huyện Chiêm Hóa đã tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vốn vay” của Ngân hàng thế giới năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng Vũ Đình Tân, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó chủ tịch UBND huyện; đại biểu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; lãnh đạo Trung tâm y tế; Văn phòng HĐND và UBND huyện; Hội LHPN huyện; Phòng Y tế, Phòng Giáo dục và đào tạo; Chủ tịch, Phó chủ tịch, Trưởng Trạm y tế, Hội LHPN các xã Phúc Thịnh, Kim Bình, Hòa An, Tân An, Hùng Mỹ, Minh Quang và Trung Hà.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Đình Tân chủ trì hội nghị triển khai Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vốn vay” của Ngân hàng thế giới năm 2020.

Trên địa bàn huyện hiêm Hóa, chương trình được triển khai từ năm 2018 bao gồm 03 hợp phần là: cấp nước nông thôn; vệ sinh môi trường nông thôn; nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát và đánh giá. Sau 03 năm thực hiện đã có 02 xã Kim Bình và Phúc Thịnh đã đạt vệ sinh toàn xã; còn 06 xã thực hiện năm 2019 đã được kiểm đếm vào tháng 07 năm 2020 và đang đợi kết quả nghiệm thu từ Ngân hàng thế giới (WB). Có 04 xã mới được triển trong năm 2002. Mục tiêu chính của Chương trình  là nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, hành vi của người dân nông thôn, tăng cường tỷ lệ người dân được tiếp cận bền vững với nước sạch và vệ sinh; tăng tỷ lệ hộ gia đình, trạm y tế, trường học có nước sạch trong sinh hoạt và nhà tiêu hợp vệ sinh.

Hội nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong xây dựng xã đạt vệ sinh an toàn.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Đình Tân ghi nhận những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện chương trình. Đồng thời yêu cầu các cơ quan trong huyện, các xã nằm trong chương trình tập trung thực tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã tập trung triển khai thực hiện nghiệm túc Kế hoạch 163/KH-UBND ngày 28/9/2020 của UBND huyện về thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn" của Ngân hàng thế giới. Giao Trung tâm y tế làm đầu mối, phối hợp với các ban ngành huyện xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các chương trình năm 2020 tại các xã. Phòng Giáo dục & Đào tạo rà soát các công trình vệ sinh tại các trường học, thực hiện xã hội hóa xây mới, sửa chữa các công trình nhà vệ sinh đảm bảo theo yêu cầu...

Hội nghị cũng đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân thuộc 02 xã Kim Bình và Phúc Thịnh vì đã có thành tích trong việc góp phần đưa 02 xã đạt vệ sinh toàn xã theo kế hoạch./.

Văn Linh

Tin cùng chuyên mục