Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2019

Chiều ngày 17/4, Ban Dân vận Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2019. Dự Hội nghị có đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo Ủy ban Kiểm trả Huyện ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Chiêm Hóa; đại biểu Văn phòng Huyện ủy, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Trưởng Khối Dân vận các xã, thị trấn.

Toàn cảnh Hội nghị.

Trong Quý I/2019, Ban Dân vận Huyện ủy tập trung chỉ đạo Khối Dân các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt các nội dung Chương trình hành động số 32 năm 2013; thực hiện Nghị quyết số 25 năm 2013 Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới. Cấp ủy huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 49 của Ban Bí thư về “tăng cường và đổi mới công tác Dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”. Tham mưu xây dựng Kế hoạch số 129 ngày 28/3/2019 của BTV Huyện ủy thực hiện Kết luận số 43/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thự hiện Nghị quyết số 25/2013 Hội nghị BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới; Kế hoạch thực hiện Đề án “tăng cường vận động đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay”; Kế hoạch 130 ngày 8/4/2019 tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24/2003 của BCH Trung ương (khóa IX) về công tác dân tộc và 25 năm thực hiện Chỉ thị số 45/1994 của Ban Bí thư (khóa VII) về một số công tác ở vùng dân tộc Mông...

Các Đại biểu tham gia thảo luận một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Về công tác dân tộc, tôn giáo, đã tham mưu nắm tình hình công tác dân tộc, công tác tôn giáo trên địa bàn; nắm tình hình hoạt động, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào vùng dân tộc, vùng tôn giáo nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở, đặc biệt là các xã, thôn có đồng bào dân tộc Mông cư trú; tuyên truyền vận động quần chúng đấu tranh, ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp của tổ chức “Dương Văn Mình”, “Giê sùa”; phát hiện ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp hoạt động tuyên truyền “đạo lạ”, “tà đạo.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kết luận số 120 ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tham mưu cho Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ban hành Chương trình số 01 ngày 30/01/2019 Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của huyện năm 2019.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt công tác nắm tình hình ở cơ sở và thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong thời gian tới.

Đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Dân vận khéo” phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết, đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Dân vận khéo”, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Chiêm Hóa đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Dân vận, Khối Dân vận cơ sở và công tác dân vận của lực lượng vũ trang huyện trong quý I năm 2019. Để triển khai có hiệu quả công tác dân vận quý II, đồng chí đề nghị Ban Dân vận Huyện ủy và lực lượng vũ trang huyện Chiêm Hóa tiếp tục nắm chắc tình hình Nhân dân, tình hình tôn giáo. Tham mưu cấp ủy ban hành văn bản chỉ đạo tổng kết Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về các Hội quần chúng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận của chính quyền, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện; nâng cao hiệu quả hoạt động của Khối MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là trong công tác giám sát, phản biện xã hội; quan tâm xây dựng mô hình “Dân vận khéo”; tăng cường công tác nắm tình hình, phản ánh, tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết các vụ việc tôn giáo để ổn định tình hình trên địa bàn...

Đồng chí Triệu Đức Long, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Triệu Đức Long, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Chiêm Hóa nhấn mạnh một só nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện tốt trong thời gian tiếp tới, đó là: Khối Dân vận các xã, thị trấn tham mưu cho cấp ủy quán triệt, triển khai Kết luận số 43 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 ngày 03/6/2013 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Tham mưu cho cấp ủy cơ sở lãnh đạo thực hiện tốt công tác Dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, khối dân vận các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tập trung đẩy mạnh thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo năm 2019. Chủ động nắm và phản ánh kịp thời tình hình cơ sở. Thường xuyên Kiểm tra, đánh giá, đôn đốc việc thực hiện các nội dung, mô hình “Dân vận khéo” của các tập thể, cá nhân đã đăng ký thực hiện. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện quy chế dân chủ theo đúng các nội dung quy định tại Pháp lệnh số 34 về việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng theo Nghị định số 04 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là đối với cơ quan xã. Đối với các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị chưa xây dựng Chương trình công tác của Ban đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Kiện toàn Ban chỉ đạo đối với các xã có thay đổi nhân sự thì xây dựng và kiện toàn hoàn thành trong trước 30/4/ 2019…

Nhân dịp này, đã có 8 tập thể và 17 cá nhân được tặng giấy khen vì có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2018./.

 

 

H.Hà-Q.Huy

Tin cùng chuyên mục