Chiêm Hóa giao ban đánh giá tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện Chiêm Hóa, tiến độ thực hiện kê khai đăng ký đất đai, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện đến ngày 30/08/ 2013 toàn huyện đã tiến hành họp xét được 134/377 thôn bản, tổ nhân dân với 21.476 thửa đất/55.926 thửa chiếm 38,4% sổ thửa đất đã được kê khai. Số thửa đất có đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ là 15.186 thửa/ 21.476 thửa đất trên diện tích 2.586,91 ha đạt tỷ lệ gần 71%; 6.290 thửa đất chưa đủ điều kiện cấp giấy chiếm tỷ lên trên 29%

 76 thôn bản, tổ nhân dân đã công khai kết quả họp xét, và có 06 thôn đã nộp hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gồm 03 thôn của xã Trung Hà, 01 thôn của xã Yên Lập, 01 thôn của xã Hùng Mỹ và 01 thôn của xã Bình Nhân. Tính đến ngày 21/08/2013 toàn huyện cũng đã cấp được 57.439 giấy chứng nhận cho 41.047 lượt hộ gia đình, cá nhân với diện tích 29.080 ha, đạt 80,55% diện tích đất cần cấp theo kết quả thống kê đến 01/01/2012. Riêng trong năm 2013 huyện Chiêm Hóa cấp được 1.864 giấy chứng nhận cho 972 lượt hộ gia đình, cá nhân với diện tích 119,55ha. Theo đánh giá của UBND huyện: công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã có sự vào cuộc quyết liệt từ BCĐ cấp huyện đến cấp xã, triển khai theo đúng hướng dẫn 206 của Sở TN-MT và hướng dẫn số 450 của BCĐ cấp giấy tỉnh, toàn huyện đã tập trung nhân lực, dành thời gian chuẩn bị dự kiến họp xét, tổ choc họp xét và công khai kết quả họp xét theo đúng quy định. Các xã Hòa An, Trung Hà, Yên Lập đã tiến hành giai đoạn họp xét đảm bảo tiến độ. Tuy nhiên tiến độ họp xét cấp giấy của toàn huyện vẫn chậm so với kế hoạch đã đề ra, nguyên nhân là do công tác chuẩn bị dự kiến họp xét của các xã, thị trấn còn chậm, chưa chỉ đạo quyết liệt, đến  nay vẫn còn một số xã mới chỉ tiến hành họp xét được 1 thôn; một số xã đã tiến hành họp xét nhưng chưa tổ chức  công khai, chậm nộp hồ sơ lên Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất…

Để thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra, trong thời gian tới, BCĐ các xã tiếp tục chỉ đạo cán bộ chuyên môn họp xét, đối với những trường hợp nguồn gốc không rõ ràng, khó xác định cần thực hiện lấy phiếu ý kiến khu dân cư theo hướng dẫn 450 của BCĐ cấp giấy tỉnh; các thành viên BCĐ cấp huyện cần tăng cường xuống cơ sở kiểm tra, đôn đốc, dự họp xét với các xã, thị trấn được phận công phụ trách và nghiêm túc thực hiện báo cáo định kỳ thứ 6 hàng tuần. 


Dự và chỉ đạo hội nghị giao ban đánh giá tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng chí Ma Phúc Đào, Phó Bí thư Huyện Uỷ, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:  từ nay đến hết tháng 9/2013 phải hoàn thành công tác tổ chức họp xét cấp giấy, các đồng chí Bí thư, chủ tịch UBND các xã phải dành thời gian tối đa cho công tác này; cán bộ địa chính các xã, thị trấn tham mưu kịp thời cho cấp trên sử lý các vấn đề liên quan đến việc cấp GCNQSDĐ; các đồng chí thành viên BCĐ cấp huyện phải trực tiếp bám sát cơ sở, báo cáo tiến độ kịp thời cho BCĐ cấp huyện. Phấn đấu các xã có dưới 17 thôn bản sẽ hoàn thành họp xét vào ngày 15/09; các xã trên 17 thôn bản kết thúc vào ngày 30/09 theo kế hoạch đã đề ra.

 

 

 

Ngọc Hiển - Văn Linh

Tin cùng chuyên mục